nameless(00794)

待领养的角色

紅華
シャルル
???
???
バルフ
???

在已出售记录中有关的角色

サン
???
マーレイ
???
???
ライミー