ginkaku

待领养的角色

エイシュ
???
???
???
こやき
???

在已出售记录中有关的角色

???
紫蛍
???
???
???
???