Ranat

待领养的角色

阿狐
???
???
空翔
カラタチ
しばこ

在已出售记录中有关的角色

???
???
???
???
???
???