Kurogoma

待领养的角色

???
???
輪牙
マルーシュ
フレア
???

在已出售记录中有关的角色

ハンス
エールデ
???
???
???
???